Масиви в C#

Масивите може да ги разглеждате като няколко променливи под едно име.
Масивите са колекция от няколко елемента техния размер трябва да е точно определен
не може да създадем масив и да не уточним колко елемента ще има вътре.
Елементите се състоят от няколко елемента от един и същ тип не може да имаме един елемент стринг
друг елемент инт.Трябва всички елементи да са от един и същ тип.
Има няколко начина за създаване на масив и въвеждането на елементите му.

 

c# uroci

 
В този пример създаваме си масив с 3 елемента.С ключовата дума
new заделяме място и определяме колко елемента ще имаме в масива
не може да добавяме елементи след като сме декларирали веднъж.
И по-късно задаваме стойностти на отделните елементи.Между [] тези скоби
се намира номера(индекса) на елемента тои е уникален не може два елемента да са с един и същ индекс

c# uroci

 

По втория начин създаваме си масивът и в къдрави скоби {} пишем елементите,отделяме ги с запетая.
После достъпваме елементите с аrr[индексът].Например аrr[1];

Всеки един масив си има свойство Lenght,ако искаме да разбере дължината на някои
масив пишем името на масивът и .Length.
Например arr.Length

Do-While цикъл в C#

Do-While е цикъл с следусловие.
Има следния синтакс

 

c# uroci

 
Първо декларираме действие което да се случи и после проверяваме условието
При този цикъл блок-кодът се изпълнява поне един път.
Това е единствения случай в който след скобите () нямаме блок-код {}
Също не забравяйте да сложите увеличаване/намаляне на стойността.
За да не изпадне в безкраен цикъл.
Резултатът е 9 MessageBox-a с числата от 0 до 9.

Цикълът While в C#

Следващия цикъл който ще разгледаме е While.
При него специфичното е,че пишем само условието.

C# uroci

 

В горния пример декларираме една променлива извън цикълът.Слагаме я в условието
и цикълът се завърта докато не се изпълни условието.
Докато условието е истина ще се изпълнява кодът.Много е важно да напишете
някакво действие вътре в цикълът,защото ще изпадне в безкраен цикъл и условието,
ще е винаги вярно кодът винаги ще се изпълнява и програмата ви ще забие.

Цикълът For в C#

Често се налага да изпълнем даден грагмент код многократно и тогава идват на помощ
циклите.Например ако трябва да изведем числата от 1 до 1000 няма да напишем 1000 пъти MessageBox.Show(числото),
ами ще използваме цикли.Има 2 вида цикли с след условие и предусловие.

C# uroci

Това е синтаксисът на ФОР съдържа три фрагмента
Инициализация – Създаваме си променлива и и задаваме някаква стойност.
Условие – Задаваме някакво условие и когато това условие стане вярно тогава цикълът спира да се изпълнява.
Действие – Тук казваме с колко да се увеличава стойността на променливата на всяко завъртане
в нашия случаи i++ съм задал да се увеличава с 1 при всяко едно завъртане.Може да извършим
всички математически операции в този фрагмент i+=2,i*=2,i/=2 това са само малак част от тях.

В условието може да използваме всички оператори за сравнение
>
<
==
>=
<=
!=
Вече съм обеснявал кое за кое служи.
Другото което е найстина важно да знаете ем,че компютрите започват да броят от НУЛА(0).
Резултатът от нашия цикъл ще е 10 MessageBoxa-a с числата от 1 до 9.
До 9 защото сме задали в условието да се изпълнява докато “i” е по малко от 10.
10 не е по малко от 10.

Условен оператор switch в C#

Условния оператор Switch служи за разклоняване на логиката към много пътища.

Синтаксисът е следния зададваме една променлива която ще проверяваме и пишем няколко случая(case).

c# uroci

 

Можем да си пишем колкото искаме случай(case) надоло.След case имаме двуеточие там задаваме

действието ако случая е истина.

После задължително пишем break;

Switch работи по следния начин задаваме му променлива почва да проверява отгоре надоло случайте и

когато намери правилния кейс не обхожда другите.

C# uroci

 

Има възможност да сложим стойност по Дефолт ако не съвпадне нито един от случайте се изпълнява

Сeга един по смислен пример с switch ще проверим кое действие е избрал потребителя на калкулатора.

c# uroci

В този случай имаме един стринг в които държим името на операцията

и проверяваме и изпълняваме съответното действие.

 

 

If…..Else в C#

Ифовете в C# са условни оператори.Задава им се едно условие,ако условието е вярно се извършва едно действие
в противен случай друго.
c# uroci

Това е синтаксът на IF в скобите се пише някое условие и ако е вярно се изпълнява действието между къдравите скоби

ако условието не е вярно действието в скобите не се изпълнява и компилаторът продължава да чете надоло.

и сега малко примери..

c# uroci

Резултатът от горното условие е истина защото променливата “age” е 18.

Ако направим променливата 17 тогава действието между къдравите скоби няма да се изпълни.

В if – овете може да проверяваме повече от едно условие

Например :

c# uroci

В този пример проверяваме за потребителско име и парола ако едно от двете условия е лъжа не се изпълнява действието между къдравите скоби ако и двете са верни се изпълнява.Ако имаме логическо или(||) тогава само едно от двете условия трябва да е вярно

Малък Ъпгреит на примера

c# uroci

C# синтезиране на глас

Здравейте днес ще си направим едно приложение което да,чете текст с C#.

Първо си стартираме Vusual Studio C# и си създаваме ново Windows Forms Applicarion(C#).

Отиваме на Solution Explorer намираме Referencess натискаме Add references

c#

Отиваме на .net framework и търсим System.Speech.

c# uroci

 

Натискаме ОК и вече сме добавили рефенция към нашия C# проект.

Сега слагаме using-a в нашия C# проект.

intro charp

 

Сега да направим Дизайнът на C# формата.Трябват ни TextBox и бутон как ще си ги окрасите от вас зависи.

Направете TextBox-a Multilines.

Почваме да пишем код(C#)

Първо трябва да си създадем обект от тип SpeechSynthesizer този обект ще говори…

c# uroci

и когато кажем stanislava.Speak(“some text”); ще прочете всичко в кавичките.

Сега създаваме клик евент в бутона и вътре пишем

c#

Наслаждавайте се…